บรรยายวิชาการ เรื่อง Face-Orientated 3D Computerized Surgery-First Orthognathic

บรรยายวิชาการ
หัวข้อ Surgery and Orthognathic Apects

 

        วันที่ 21 มกราคม 2562 ทพ.ดร. อมรพงษ์ วชิรมน ,นพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ, ทพญ.กรรวี เขียวเจริญ, ทพ. ธิตินนท์ จงตั้งปิติ, ทพญ.วรรณวดี ชีวินวนกิจกุล และแพทย์ Vertex Clinic ได้ร่วมบรรยายวิชาการ เรื่อง Face-Orientated 3D Computerized Surgery-First Orthognathic หัวข้อ Surgery and Orthognathic Apects โดยมีหมอให้ความสนใจในการเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก

        ขอขอบคุณผู้เข้ารับฟังการบรรยายทุกท่านและผู้บรรยายทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้างานบรรยายวิชาการในครั้งนี้ค่ะ

ภาพบรรยากาศ