บรรยายวิชาการ เรื่อง Face-Orientated 3D Computerized Surgery-First Orthognatic

 

บรรยายวิชาการ
หัวข้อ Surgery and Orthognatic Apects

 

        วันที่ 21 มกราคม 2562 ทพ.ดร. อมรพงษ์ วชิรมน ,นพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ, ทพญ.กรรวี เขียวเจริญ, ทพ. ธิตินนท์ จงตั้งปิติ, ทพญ.วรรณวดี ชีวินวนกิจกุล และทีมแพทย์ Vertex Clinic ได้ร่วมบรรยายวิชาการ เรื่อง Face-Orientated 3D Computerized Surgery-First Orthognatic หัวข้อ Surgery and Orthognatic Apects โดยมีหมอให้ความสนใจในการเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก

        ขอขอบคุณผู้เข้ารับฟังการบรรยายทุกท่านและผู้บรรยายทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้างานบรรยายวิชาการในครั้งนี้ค่ะ

ภาพบรรยากาศ