คุณหมอตี๊ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ บสพ. รุ่น 2


คุณหมอตี๊ อมรพงษ์ วชิรมน ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร

“หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ บสพ. รุ่น 2” ที่วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561