Intra-lock

ทันตกรรมรากเทียมระบบ Intra-lock

เป็นระบบที่ทำให้มีการยึดติดกับกระดูกได้รวดเร็ว   จากงานวิจัยแสดงให้เห็น ว่า การใช้ระบบ Intra-lock® สามารถที่จะทำให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกได้เร็วขึ้นกว่าระบบทั่วๆ ไป จึงทำให้สามารถที่จะต่อรากเทียมได้เร็ว ทั้งนี้พื้นผิวของรากเทียมใหม่ที่มีการสร้างขึ้นมามีชื่อว่า Ossean Surface โดยใช้นาโนเทคโนโลยีเข้ามาปรับพื้นผิวของรากเทียม ทำให้การหายของกระดูกเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และมีการควบคุมการละลายตัวของกระดูก ในระหว่างที่เกิดการหายของกระดูก มีการเชื่อมต่อกับรากเทียม ด้วยวิธีนี้จะทำให้คนไข้ได้ฟันเร็วกว่าปกติ หรือในหลายๆ กรณีก็สามารถทำฟันปลอมให้คนไข้เสร็จภายใน 72 ชั่วโมง (3-5 วัน) **

  • รากเทียมแบบเดี่ยว (หนึ่งรากต่อหนึ่งซี่)
  • ปลูกรากเทียมรองรับสะพานฟันแบบติดแน่น
  • ปลูกรากเทียมรองรับฟันปลอมถอดได้

( หมายเหตุ :  “ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล” )