คุณหมอตี๊ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ บสพ. รุ่น 2

คุณหมอตี๊ อมรพงษ์ วชิรมน ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร “หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ บสพ. รุ่น 2” ที่วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561